Stadgar

 

BUBOLOG1

BUBOLOG2

S t a d g a r

2020 

 

Stadgarna antagna 2001. Stadgarna har reviderats 2004, 2008,
2014, 2017, 2019 och 2020.
 
Dessa stadgar, antagna på ordinarie årsmöte 2020-04-25, ersätter
stadgarna från 2019.

 

Klicka här för att ladda ner stadgarna i PDF format

 

§ 1 Ändamål

Dalarnas Folkrörelsearkiv, som utgör föreningens namn och har sitt säte i Falun, är en sammanslutning av inom länet ideellt verkande distriktsorganisationer och motsvarande icke distriktsanslutna föreningar.

Distriktsorganisationer omfattande Dalarna men med säte utanför länet, äger också rätt till medlemskap. Dessutom kan, enligt årsmötets beslut, lokala arkiv/föreningar upptas som medlemmar.

§ 2 Uppgift

Arkivet har som uppgift att för forskningsändamål insamla, förteckna, vårda och förvara arkivmaterial från föreningar och ideella organisationer samt enskilda personer med anknytning till föreningslivet, liksom att tillvarata annat material som bedöms som intressant. Dalarnas Folkrörelsearkiv har till uppgift att tillgängliggöra arkivet för allmänheten och för forskning.

§ 3 Avgifter

Årsmötet fastställer modell för medlemsavgifter, inlämningsavgifter och hyllmetersavgifter. Specialavtal angående avgifterna kan beslutas av styrelsen.

§ 4 Årsmötesombud

Anslutna organisationer äger var och en rätt att utse två ombud till årsmötet. Kostnaderna för representationen bestrides av respektive organisation.

§ 5 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före maj månads utgång och skriftlig kallelse vara utfärdad senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen kallar till extra årsmöte för beslut i ärende som ej regleras av dessa stadgar.

§ 6 Motioner

Motioner som skall behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast vid februari månads utgång.

§ 7 Dagordning

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Godkännande av kallelse till årsmötet
 2. Fastställande av dagordning samt anmälan om frågor till årsmötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av årsmötesfunktionärer,
  1. Mötesordförande
  2. Vice-mötesordförande, vid behov
  3. Mötessekreterare
  4. Protokollsjusterare
  5. Rösträknare
 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av förslag från styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner
 10. Beslut om medlemsavgift
 11. Beslut om arvoden till styrelsen
 12. Godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 13. Val av ordförande/kassör
 14. Val av styrelseledamöter och ersättare
 15. Val av revisorer och ersättare
 16. Val av valberedning
 17. Övriga till årsmötet hänskjutna frågor eller under punkt 2 anmälda frågor.
 18. Avslutning

Vid extra möte kan endast de frågor behandlas som angivits i kallelsen.

 

§ 8 Mötesordning

Till ordförande för årsmötet kan utses person som inte är ombud vid årsstämman. Vice ordförande utses alltid bland ombuden. På årsmötet fattas beslut med enkel majoritet om ej annorlunda stadgas. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande företräder eller, om ordförande inte är ombud vid stämman, årsmötets vice ordförande, utom vid val då lotten skiljer.

Val och omröstningar sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om antalet nominerade är fler än de som ska väljas.

Styrelsen har rösträtt utom i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Ombud samt revisorer har rösträtt. Varje röstande har en röst.

§ 9 Styrelsens sammansättning

A    Arkivets styrelse består av nio ledamöter. Mandattiden är två år. Vartannat år väljer årsmötet ordförande och tre ledamöter, vart annat år kassör och fyra ledamöter. I övrigt fördelar styrelsen inom sig olika funktioner. Styrelsen sammanträder på dag och tid som ordföranden beslutar.

B    För ett år väljs sju ersättare till styrelsen, vilka äger tjänstgöra i ordning som bestäms vid valet. Ersättare skall delges kallelse och handlingar till styrelsesammanträdena, vid vilka de äger        närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt, såvida de inte tjänstgör för ledamot som har förfall.

C    Styrelsen har rätt att utse ett arbetsutskott om högst fyra personer att bereda frågor inför sammanträden. Styrelsen har också rätt att till arbetsutskottet delegera frågor som ej är av större principiell eller ekonomisk betydelse.

§ 10 Styrelsens uppgift

A    Styrelsen har att övervaka arkivets skötsel och besluta i sådana löpande frågor som ej behöver framläggas inför årsmötet.

B    Styrelsen anställer arkivchef och övrig personal samt utfärdar befattningsbeskrivning för arkivchef.

C   Ordföranden eller arbetsutskottet får besluta om kortare anställningar gällande övrig personal upp till 1 år efter delegation från styrelsen.

§ 11 Firmatecknare

Styrelsen utser fyra personer som äger teckna arkivets firma, varvid skall tillses att vid uttag på bank, bankgiro eller plusgiro, firman skall tecknas av två i förening.

§ 12 Bokföring

Styrelsen för arkivets räkenskaper per kalenderår. Bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 mars.

§ 13 Revisorernas uppgift

För granskning av arkivets räkenskaper och förvaltning väljs vid årsmötet två revisorer. Deras mandattid är två år och de byts ut växelvis. Jämte dessa väljs även ersättare. Revisorerna äger att, närhelst så önskas, ta del av räkenskaperna och företa inventering. Till varje årsmöte skall de avgiva berättelse över sin granskning med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Denna berättelse skall avlämnas till styrelsen inom en månad från den dag då bokslutet blev tillgängligt för revisorerna.

§ 14 Arkivmaterial

A    Vid överlämnandet av material till arkivet skall organisationen lämna skriftlig uppgift om eventuella förbehåll mot handlingars utnyttjande för forskning. Om så ej sker, kommer materialet i sin helhet att vara tillgängligt för studier i arkivets lokaler.

B    Arkivets äganderätt till en organisations inlämnade handlingar inträder automatiskt när organisationens verksamhet officiellt upphör.

C    Övriga handlingar är att betrakta som deponerat material.

D    Styrelsen äger rätt att besluta att viss typ av handlingar och föremål ej kan mottagas för förvaring i arkivet.

E    Vid utträde, på egen begäran eller i samband med att medlem inte sköter sina åtagandeden, har arkivet rätt att ta ut ekonomisk kompensation för nedlagt arbete.

§ 15 Forskning

A    All forskning är avgiftsfri.

B    För forskning i deponerat material med förbehåll enligt § 14 A fordras fullmakt från ägarorganisationen.

C   För utlåning av handling krävs tidsbestämd utlåning, kvitto samt godkännande av verksamhetsledare.

§ 16 Upplösning

I händelse av arkivets upplösning må dess tillhörigheter och tillgångar överlämnas till en annan arkivorganisation, som kan trygga arkivhandlingarnas framtid.

Arkivet kan inte upplösas om minst två av de anslutna organisationerna motsätter sig en upplösning.

§ 17 Stadgeändringar

Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas av årsmötet om minst tre fjärdedelar av de röstande biträder beslutet eller genom enkel röstövervikt vid två på varandra följande möten, varav minst ett skall vara årsmöte. Förslag till stadgeändringar skall delges organisationerna med kallelsen till årsmötet och medfölja handlingarna till ombuden.

 

 

 

Sidan redigerad 2021-05-06