Historik

Grunden till Dalarnas Folkrörelsearkiv kom från det lokala folkrörelsearkivet i Borlänge som hade övervägande arbetar- och nykterhetsmaterial. Arbetarrörelsen  i Borlänge var starkt drivande till ett arkiv för Dalarna dels politiskt genom ABF och dels fackligt genom Metall.

Första steget till folkrörelsernas länsarkiv. Tidningsurklipp från Borlänge tidning den 11 maj 1959.
Borlänge Tidning den 11 maj 1959

                                                   

Den 10 maj 1959 inbjöd Dalarnas Bildningsförbund och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförening till möte i Medborgarhuset i Falun. Vid mötet tillsattes en interimsstyrelse som skulle ordna med detaljerna kring bildandet av Folkrörelsernas arkiv för Dalarna. Länsarkivet lokaliserades till Borlänge eftersom det största lokala folkrörelsearkivet redan fanns där. Vid starten fanns alltså redan arkiv från nykterhetsrörelsen, ekonomiska föreningar, frikyrkorörelsen och deras tillhörande ungdomsorganisationer ”på plats”.

Interimsstyrelsen för Folkrörelsernas arkiv för Dalarna bildades formellt vid ett möte i gamla Folkets Hus i Borlänge den 20 september 1959.  Arkivet bytte namn till Dalarnas Folkrörelsearkiv år 1988.

Sidan ändrad 2016-05-18